Du vil som husejer kunne blive tvunget til at afgive din private ejendom til det offentlige af forskellige årsager.

Efter sagen mellem en landmand i Vejen og kommunen, er ekspropriation er kommet på dagsordenen. Denne type sager kan være meget komplicerede, og i værste fald stå på over længere tid.

Hvad er ekspropriation?

 

Ekspropriation betyder at man som privatperson bliver tvunget til afståelse (afgivelse) af ejendomsret af sin ejendom eller en del af ejendommen.

Ekspropriation kan omfatte:

– At man skal afstå sin ejendom og/eller

– At ejendommen vil blive pålagt begrænsninger

Kender man Grundloven så ved man, at ejendomsretten er ukrænkelig, med mindre at almenvellet kræver det. På godt dansk betyder det, at såfremt byggeri eller anlæg er af almen interesse (eller gavn) for landets borgere, så har det offentlige ret til at afkræve (ekspropriere) den jord, der skal bruges til arbejdet.

Hvordan gennemføres ekspropriationer?

Selve ekspropriationen vil gennemføres af en ekspropriationskommission. En uafhængig myndighed, som kun er underlagt Folketinget.

Formanden for kommissionen er en jurist. Udover en jurist er der ni medlemmer, heriblandt en landinspektør og en repræsentant for kommunen.

I Danmark er der to ekspropriationskommissioner: En for Jylland og en for øerne (Sjælland, Fyn og Bornholm).

Ekspropriation kan derudover gennemføres af Taksationskommissionen. Ekspropriationskommissionen tager sig primært af de statslige veje, mens Taksationskommissionen tager sig af det kommunale system.

Gives der erstatning ved ekspropriation – hvad får jeg i kompensation?

Efter Ekspropriationskommissionen har fastlagt hvad der skal eksproprieres, så fastsættes der en erstatning.

Størrelsen på erstatningen fastsættes ud fra de almindelige handelspriser på jord og fast ejendom i det pågældende område.

Klagemuligheder  – hvad kan jeg gøre?

Såfremt grundejere eller Vejdirektorat/kommune vil klage over den fastlagte erstatning for ekspropriationen, så kan man få en ny kommission til at vurdere sagen.

En klage skal fremsendes skriftligt til Kommissarius, som skal have brevet senest fire uger efter Ekspropriationskommissionen har sendt kendelsen til grundejere og Vejdirektoratet.

Er parterne stadig ikke tilfredse med afgørelsen, kan sagen rejses ved domstolen senest seks måneder efter.