Når man køber en ejendom, er man som køber efter loven berettiget til en fortrydelsesret. Retten falder ind under forbrugerbeskyttelsesloven og gælder ved køb af fast ejendom. For at være berettiget til fortrydelsesretten skal man figurere som forbruger. Det betyder, at den ejendom man køber skal bruges til at bo i og ikke til erhverv. Der er derfor visse ejendomme, der ikke kan dækkes af fortrydelsesretten. Det er f.eks. timeshareboliger, landbrugsejendomme, der er momsregistrerede og andelsboliger, der endnu ikke er opførte.

boligkøb

Der er en pris ved fortrydelse

Prisen man skal betale for at fortryde købet af en ejendom til beboelse er 1 % af den sum huset er købt for. Hvis køberen har betalt sælgeren et beløb på forskud og dette beløb svarer til eller er højere end dette beløb, kan sælgeren bare trække den ene procent fra beløbet, når beløbet tilbagebetales. Som køber skal man dog være opmærksom på, at den ene procent skal betales inden fristen udløber. Ellers har man købt huset og har ikke mulighed for at fortryde.

Frist på 6 hverdage

Den frist man skal overholde som køber for at kunne fortryde købet af ejendommen, er 6 hverdage. Den gælder fra den dag, hvor man indgår handlen. Det, der er vigtigt, er at køber giver sælgers ejendomsmægler eller anden form for repræsentant skriftlig besked om, at de har fortrudt købet inden for de 6 hverdage. Derimod er det ikke nødvendigt at give sælgeren eller den person, der repræsenterer denne besked, før de modtager den skriftlige besked. Bare den skriftlige besked, når frem før fristens udløb, er den gyldig. Da fristen er på 6 hverdage og lørdag ikke er en hverdag i denne sammenhæng, betyder det, at køber altid får en weekend, hvor de kan tænke sig grundigt om i tillæg til de 6 hverdage.

Når der gives et købstilbud fra en køber

Er situationen den, at det er køber, der fremsætter et tilbud om at købe sælgers ejendom og derfor har underskrevet en købsaftale på forhånd, som forelægges sælger, træder fristen for fortrydelse først i kraft, når sælgeren siger ja til salget og underskriver aftalen. Hvis ikke sælgeren underskriver købsaftalen, som køberen har fremsat, er køber ikke på nogen måde bundet af sit forslag og har således ikke pligt til at betale en godtgørelse til sælger. Det vil sige, at selvom sælger kender til tilbudet om køb af vedkommendes ejendom, er køber ikke forpligtet af sit tilbud før, der forelægger en underskrift fra sælger. Dette er en særregel, der gælder for køb af fast ejendom, hvor køber set med lovens øjne kan anses som forbruger.

Når sælger giver købstilbud

Er situationen derimod den, at det er sælger, der kommer med et købstilbud til køber og har underskrevet en købsaftale på forhånd, begynder fortrydelsesfristen på de 6 hverdage allerede, når køber bliver forelagt købsaftalen. Som køber kan man derved komme ud for, at fortrydelsesfristen allerede er overskredet inden, man underskriver købsaftalen. 

Hvis køber når at flytte ind

Hvis køberen er flyttet ind i en bolig og derefter fortryder, har indflytningen ingen betydning. En betingelse for at kunne benytte fortrydelsesfristen og annullere købet er dog, at man er flyttet fra ejendommen inden fristen på de 6 hverdage er udløbet. Derudover skal man ligeledes levere huset eller lejligheden tilbage i hovedsagelig samme stand, som man overtog det eller den i. Hvis køber har nået at ændre ting ved ejendommen, der gør, at den ikke har samme stand, kan man ikke benytte fortrydelsesfristen. Er der generelt sket ting, der forringer ejendommen i den tid køber har rådet over den, skal vedkommende udbedre disse. Er det derimod skader, der er sket ved uheld som køberen ikke bærer skylden for og køberen kan bevise dette, er det sælgeren, der selv har ansvaret til trods for, at det var køberen, der havde rådighed over boligen.